Thay đổi tên button add to cart trong woocommerce

5/5 - (2 bình chọn)

Có rất nhiều bạn hỏi muốn thay đổi văn bản ( text ) Button Add To Cart . Hôm nay mình sẽ hướng dẫn thay đổi text Add To Cart bằng hook có sẵn của Woocommerce, tất cả code các bạn thêm vào file function.php của themes.

Thay đổi ở trang sản phẩm

Sử dụng móc lọc add_filter vào woocommerce_product_single_add_to_cart_text . Thay đổi nút add to cart trên trang chi tiết sản phẩm.

//* Change add to cart button text single product page add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'lv_custom_cart_button_text' ); function lv_custom_cart_button_text() {   return __( 'Buy Product', 'woocommerce' ); }

Thay đổi ở trang danh mục sản phẩm

// Change add to cart button text archive pages . add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'lvw_archive_custom_cart_button_text' ); function lvw_archive_custom_cart_button_text() {   return __( 'Buy Product', 'woocommerce' ); }

Thay đổi nút thêm vào giỏ hàng theo tên sản phẩm

// Change the add to cart button by product name. add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'lv_custom_cart_button_text' ); add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'lv_custom_cart_button_text' ); function lv_custom_cart_button_text() {     global $product;     $id     = get_the_ID();     $title  = get_the_title( $id );     return __( 'Buy ' . $title, 'woocommerce' ); }

Kết luận

Ở bài viết này chúng tôi đã thay đổi button Add To Cart mặc định thành bất kỳ văn bản nào mà chúng tôi muốn, các bạn cũng có thể làm như vậy. Thật sự dễ dàng để làm những điều mình muốn phải không nào.

Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy hướng dẫn này hữu ích. Nếu vậy, hãy xem xét chia sẻ nó với khán giả của bạn!

5/5 - (2 bình chọn)


Trả lời