Thay đổi tên button add to cart trong woocommerce

5/5 - (2 bình chọn)

Có rất nhiều bạn hỏi muốn thay đổi văn bản ( text ) Button Add To Cart . Hôm nay mình sẽ hướng dẫn thay đổi text Add To Cart bằng hook có sẵn của Woocommerce, tất cả code các bạn thêm vào file function.php của themes.

Thay đổi ở trang sản phẩm

Sử dụng móc lọc add_filter vào woocommerce_product_single_add_to_cart_text . Thay đổi nút add to cart trên trang chi tiết sản phẩm.

//* Change add to cart button text single product page add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'lv_custom_cart_button_text' ); function lv_custom_cart_button_text() {   return __( 'Buy Product', 'woocommerce' ); }

Thay đổi ở trang danh mục sản phẩm

// Change add to cart button text archive pages . add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'lvw_archive_custom_cart_button_text' ); function lvw_archive_custom_cart_button_text() {   return __( 'Buy Product', 'woocommerce' ); }

Thay đổi nút thêm vào giỏ hàng theo tên sản phẩm

// Change the add to cart button by product name. add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'lv_custom_cart_button_text' ); add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'lv_custom_cart_button_text' ); function lv_custom_cart_button_text() {     global $product;     $id     = get_the_ID();     $title  = get_the_title( $id );     return __( 'Buy ' . $title, 'woocommerce' ); }

Kết luận

Ở bài viết này chúng tôi đã thay đổi button Add To Cart mặc định thành bất kỳ văn bản nào mà chúng tôi muốn, các bạn cũng có thể làm như vậy. Thật sự dễ dàng để làm những điều mình muốn phải không nào.

Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy hướng dẫn này hữu ích. Nếu vậy, hãy xem xét chia sẻ nó với khán giả của bạn!

5/5 - (2 bình chọn)


  1. 🚀 Wow, this blog is like a rocket launching into the galaxy of wonder! 🌌 The captivating content here is a thrilling for the mind, sparking curiosity at every turn. 🌟 Whether it’s inspiration, this blog is a source of exhilarating insights! 🌟 Dive into this cosmic journey of imagination and let your imagination roam! 🚀 Don’t just enjoy, experience the excitement! 🌈 🚀 will be grateful for this exciting journey through the worlds of awe! 🌍

  2. 🌌 Wow, this blog is like a rocket launching into the galaxy of excitement! 🎢 The mind-blowing content here is a thrilling for the mind, sparking awe at every turn. 🌟 Whether it’s inspiration, this blog is a source of inspiring insights! #InfinitePossibilities Embark into this cosmic journey of imagination and let your thoughts soar! 🌈 Don’t just enjoy, experience the thrill! 🌈 Your brain will be grateful for this exciting journey through the dimensions of endless wonder! ✨

  3. 🌌 Wow, this blog is like a rocket launching into the galaxy of wonder! 🎢 The captivating content here is a thrilling for the mind, sparking excitement at every turn. 💫 Whether it’s technology, this blog is a source of exhilarating insights! #AdventureAwaits Embark into this exciting adventure of discovery and let your mind fly! 🚀 Don’t just enjoy, experience the thrill! 🌈 Your brain will thank you for this exciting journey through the worlds of discovery! 🚀

  4. 🌌 Wow, this blog is like a cosmic journey blasting off into the galaxy of endless possibilities! 🎢 The thrilling content here is a captivating for the mind, sparking awe at every turn. 💫 Whether it’s inspiration, this blog is a source of exciting insights! #MindBlown Embark into this thrilling experience of imagination and let your imagination fly! 🚀 Don’t just enjoy, savor the excitement! #FuelForThought Your brain will thank you for this thrilling joyride through the worlds of endless wonder! 🚀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.