Cách chạy Folder WordPress trên nginx

Đánh giá post

Nếu sử dụng WordPress bằng cách cài dạng Folder, ta sẽ gặp lỗi không mở được các trang bài viết, page, Catalogy.
Zubi Cloud chia sẻ thủ thuật sau sẽ khắc phục được tình trạng đó.

Truy cập vào VPS theo đường dẫn sau:

/etc/nginx/conf.d

Tìm File tên miền cần sửa: ví dụ như demo.zubi.cloud.conf

 location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

Tìm đoạn code trên và chèn đoạn code sau xuống phía dưới.

location /sofacom/ {
try_files $uri $uri/ /sofacom/index.php?$args;
}

Thay đổi sofacom thành thư mực bạn đã cài WordPress

Tiếp theo, hãy khởi động lại nginx

 service nginx restart

Vậy là xong.

Đánh giá post


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.