Cách chuyển hướng, Redirect trang web in HTML

5/5 - (1 bình chọn)

Zubi Cloud hướng dẫn người dùng thủ thuật chuyển hướng Redirect trang web in HTML, chuyển hướng, How to Redirect a Web Page in HTML

To tell search engines and website visitors that your web page has permanently moved to a new location with an equivalent content use a 301 redirect. The code “301” is interpreted as “moved permanently”.

đơn giản, bạn hãy chèn đoạn code sau trong <head> hoặc vào nơi bàn cần

 <meta http-equiv="refresh" content="0; url='login'" />

Content=’0′ số 0 chính là thời gian để chuyển hướng ngay, nếu bạn muốn chuyển hướng chậm hãy đặt số cao hơn

url là đường dẫn cần chuyển hướng

5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời