Cách thay đổi dòng chữ còn hàng trong Woocommerce

5/5 - (1 bình chọn)

Zubi hướng dẫn Cách thay đổi dòng chữ còn hàng trong Woocommerce, change text stock in-stock woocommerce

Change Text Stock In-stock Woocommerce
Change Text Stock In-stock Woocommerce

Thêm đoạn code dưới dây vào file functions.php trong theme wordpress của bạn: là xong

Có thể thay chữ ITEM thành chữ bạn muốn nhé.

add_filter( 'woocommerce_get_availability', 'custom_get_availability', 1, 2);

function custom_get_availability( $availability, $_product ) {
global $product;
$stock = $product->get_total_stock();

if ( $_product->is_in_stock() ) $availability['availability'] = __($stock . ' ITEM', 'woocommerce');
if ( !$_product->is_in_stock() ) $availability['availability'] = __('ITEM', 'woocommerce');

return $availability;
}
5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời