Thay đổi số lượng sản phẩm trên một hàng trong woocommerce

5/5 - (1 bình chọn)

Aniweb hướng dẫn cách Thay đổi số lượng sản phẩm trên một hàng trong woocommerce

Thay đổi số lượng sản phẩm trên một hàng – woocommerce ở trang chuyên mục

Để thay đổi số lượng hiển thị các sản phẩm trên một hàng, chúng ta sử dụng hook loop_shop_columns.
// Change number or products per row to 3

add_filter('loop_shop_columns', 'loop_columns');

if (!function_exists('loop_columns')) {

    function loop_columns($num) {

        return 3; // 3 products per row

    }

}

Ví dụ trên mình chỉ định 3 sản phẩm trên một dòng.

Thay đổi số lượng hiển thị sản phẩm liên quan trong woocommerce

Để thay đổi số lượng các sản phẩm liên quan hiển thị ra ở mỗi trang sản phẩm chi tiết trong wordpress woocommerce framework, bạn sử dụng code sau:
function woo_related_products_limit() {

  global $product;

     

    $args['posts_per_page'] = 6;

    return $args;

}

add_filter( 'woocommerce_output_related_products_args', 'jk_related_products_args' );

  function jk_related_products_args( $args ) {

  

    $args['posts_per_page'] = 4; // 4 related products

    $args['columns'] = 2; // arranged in 2 columns

    return $args;

}
5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.