Bỏ trang Giỏ hàng, chuyển đến trang Thanh toán trong Woocommerce

Đánh giá post

Nhiều trường hợp bạn muốn tối giản quy trình mua hàng trên website WordPress sử dụng Plugin Woocommerce. bỏ qua trang Giỏ hàng là cần thiết. Từ trang Sản phẩm, khách chọn mua xong sẽ chuyển thẳng đến trang form nhập thông tin Thanh toán.

  1. Trang Giỏ hàng sẽ được chuyển hướng sang trang Thanh toán.

Thêm đoạn code bên dưới vào file functions.php

function skip_cart_page_redirection_to_checkout() {

if( is_cart() )
wp_redirect( wc_get_checkout_url() );
}
add_action('template_redirect', 'skip_cart_page_redirection_to_checkout');

2. Giỏ hàng sẽ được xóa trước khi sản phẩm khác được thêm vào.

Thêm đoạn code bên dưới vào file functions.php

add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_validation', 'remove_cart_item_before_add_to_cart', 20, 3 );
function remove_cart_item_before_add_to_cart( $passed, $product_id, $quantity ) {
if( ! WC()->cart->is_empty())
WC()->cart->empty_cart();
return $passed;
}
Đánh giá post


Trả lời