Thay chữ Sale giảm giá bằng % trong woocommerce WordPress

5/5 - (7 bình chọn)

Zubi Cloud sẽ hướng dẫn cho các kỹ thuật viên đang phát triển thiết kế theme wordpress, Cách Thay chữ Sale giảm giá bằng % giảm giá trong woocommerce WordPress

thay chu sale woocomer

Thêm hook vào functions.php

Bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme trang sử dụng là được nhé
add_filter('woocommerce_sale_flash','devvn_woocommerce_sale_flash', 10, 3);

function devvn_woocommerce_sale_flash($text, $post, $product){

    ob_start();

    $sale_price = get_post_meta( $product->get_id(), '_price', true);

    $regular_price = get_post_meta( $product->get_id(), '_regular_price', true);

    if (empty($regular_price) && $product->is_type( 'variable' )){

        $available_variations = $product->get_available_variations();

        $variation_id = $available_variations[0]['variation_id'];

        $variation = new WC_Product_Variation( $variation_id );

        $regular_price = $variation ->regular_price;

        $sale_price = $variation ->sale_price;

    }

    $sale = ceil(( ($regular_price - $sale_price) / $regular_price ) * 100);

    if ( !empty( $regular_price ) && !empty( $sale_price ) && $regular_price > $sale_price ) :

        $R = floor((255*$sale)/100);

        $G = floor((255*(100-$sale))/100);

        $bg_style = 'background:none;background-color: rgb(' . $R . ',' . $G . ',0);';

        echo apply_filters( 'devvn_woocommerce_sale_flash', '<span class="onsale" style="'. $bg_style .'">-' . $sale . '%</span>', $post, $product );

    endif;

    return ob_get_clean();

}
5/5 - (7 bình chọn)