Cách kích hoạt khung soạn thảo đầy đủ nhất cho WordPress

5/5 - (1 bình chọn)

Cách kích hoạt khung soạn thảo đầy đủ cho WordPress, cách là đặc biệt tối ưu hơn và nhẹ hơn vì không dùng Plugin TinyMCE Advanced. Với WordPress chúng ta càng hạn chế sử dụng Plugin thì càng tốt né.

Để kích hoạt được khung soạn thảo đầy đủ như trên hình bạn chỉ cần copy đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng nhé
if ( ! function_exists( 'devvn_ilc_mce_buttons' ) ) {     function devvn_ilc_mce_buttons($buttons){         array_push($buttons,              "alignjustify",              "subscript",              "superscript"         );         return $buttons;     }     add_filter("mce_buttons", "devvn_ilc_mce_buttons"); } if ( ! function_exists( 'devvn_ilc_mce_buttons_2' ) ) {     function devvn_ilc_mce_buttons_2($buttons){         array_push($buttons,              "backcolor",              "anchor",              "fontselect",              "fontsizeselect",              "cleanup"         );         return $buttons;     }     add_filter("mce_buttons_2", "devvn_ilc_mce_buttons_2"); } // Customize mce editor font sizes if ( ! function_exists( 'devvn_mce_text_sizes' ) ) {    function devvn_mce_text_sizes( $initArray ){       $initArray['fontsize_formats'] = "9px 10px 12px 13px 14px 16px 17px 18px 19px 20px 21px 24px 28px 32px 36px";       return $initArray;    }    add_filter( 'tiny_mce_before_init', 'devvn_mce_text_sizes' ); }
Trong đoạn code trên mình có chia đều các button ra làm 2 dòng để nhìn được đẹp hơn. Các bạn hoàn toàn có thể thêm hoặc bớt các công cụ cũng như sắp xếp nó ở các dòng khác nhau. Các vị trí bao
gồm: mce_buttons, mce_buttons_2, mce_buttons_3, mce_buttons_4.
Như trong đoạn code trên mình có dùng mce_buttons và mce_buttons_2
Mặc định chọn size là pt. Mình có thêm đoạn code để chuyển về px. Bạn hoàn toàn có thể xóa nó đi nếu muốn để đơn vị là pt hoặc có thể thêm bớt các size nhé
5/5 - (1 bình chọn)


  1. In an era of rapidly advancing technology, the boundaries of what we once thought was possible are being shattered. From medical breakthroughs to artificial intelligence, the fusion of various fields has paved the way for groundbreaking discoveries. One such breathtaking development is the creation of a beautiful girl by a neural network based on a hand-drawn image. This extraordinary innovation offers a glimpse into the future where neural networks and genetic science combine to revolutionize our perception of beauty.

    The Birth of a Digital “Muse”:

    Imagine a scenario where you sketch a simple drawing of a girl, and by utilizing the power of a neural network, that drawing comes to life. This miraculous transformation from pen and paper to an enchanting digital persona leaves us in awe of the potential that lies within artificial intelligence. This incredible feat of science showcases the tremendous strides made in programming algorithms to recognize and interpret human visuals.
    Beautiful girl 51ce588

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.