Các lệnh nén – giải nén file Zip trong Linux trên Cyberpanel

5/5 - (1 bình chọn)

Một số câu lệnh nén – giải nén hay dùng trong Linux trên Cyberpanel . Các câu lệnh thường dùng như tar, gzip, zip, unzip, gunzip… Cách ứng dụng để đóng gói, sao lưu dữ liệu.

Nén dữ liệu

zip -r compress.zip /home/

Giải nén tập tin zip

unzip file_compress.zip

Giải nén đến folder được chỉ định:

unzip file_compress.zip -d /path/to/decompress_directory

Để xóa thư mục:

rm -rf thumucxoa

 

5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời