Tìm và thay thế nội dung tất cả bài viết WordPress bằng PHPmyadmin

5/5 - (2 bình chọn)
wordpress tip

3.Click vào tab SQL như hình trên

4.Gõ câu lệnh sau để thay thế nội dung trong phần bài viết bao gồm cả hình ảnh, liên kết:

Câu lệnh chuẩn hay dùng cho mọi trường hợp:

UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE (
post_content,
'nội dung cần tìm',
'nội dung thay thế');

Tham khảo thêm các đoạn code sau đây:

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.oldurl', 'http://www.newurl') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';

UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://www.oldurl','http://www.newurl');

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://www.oldurl', 'http://www.newurl');

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'http://www.oldurl','http://www.newurl');

Chỉ Thay thế tiêu đề bài viết hàng loạt:

UPDATE wp_posts SET post_title = REPLACE (
post_title,
'web5c',
'anbiweb');

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'zubi.cloud','zubi.cloud');

5. Nhập xong, bấm Go 

5/5 - (2 bình chọn)


Trả lời