Sửa 1 số lỗi khi cài https trên hocvps

5/5 - (1 bình chọn)

Tốt nhất khi cái https trong hocvps, các bạn nên chú ý các vấn đề sau:

  1. Không cài tên miền chính là tên miền sẽ cài https, nên dùng tên miền khi cài hocvps bằng 1 tên không sử dụng.
  2. Nên sử dụng centos 6 x64

1 số lỗi thường gặp và cách khắc phục khi cài https ssl trong hocvps (trường hợp này là khi cài https bạn chưa trỏ bản ghi www)

 a duplicate default server for 0.0.0.0:443 in /etc/nginx/conf.d/

Gặp lỗi trên, bạn xử lý bằng cách xóa default_server; ở dòng listen 443 ssl default_server; hãy sử dụng mẫu file bên dưới cho trường hợp không cài www

server {
listen 443 ssl http2;
server_name www.zubi.cloud;

# SSL
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/zubi.cloud/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/zubi.cloud/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
ssl_prefer_server_ciphers on; 
ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

rewrite ^(.*) https://zubi.cloud$1 permanent;
}
server {
listen 80;
server_name zubi.cloud www.zubi.cloud;
rewrite ^(.*) https://zubi.cloud$1 permanent;
}

server {
listen 443 ssl;

# access_log off;
access_log /home/zubi.cloud/logs/access.log;
# error_log off;
error_log /home/zubi.cloud/logs/error.log;

root /home/zubi.cloud/public_html;
index index.php index.html index.htm;
server_name zubi.cloud;

# SSL
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/zubi.cloud/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/zubi.cloud/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
ssl_prefer_server_ciphers on; 
ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

# Improve HTTPS performance with session resumption
ssl_session_cache shared:SSL:50m;
ssl_session_timeout 1d;

# DH parameters
ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
# Enable HSTS
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

# Custom configuration
include /home/zubi.cloud/public_html/*.conf;

location ~ \.php$ {
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_connect_timeout 1000;
fastcgi_send_timeout 1000;
fastcgi_read_timeout 1000;
fastcgi_buffer_size 256k;
fastcgi_buffers 4 256k;
fastcgi_busy_buffers_size 256k;
fastcgi_temp_file_write_size 256k;
fastcgi_intercept_errors on;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/zubi.cloud/public_html$fastcgi_script_name;
}
location /nginx_status {
stub_status on;
access_log off;
allow 127.0.0.1;
deny all;
}
location /php_status {
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/zubi.cloud/public_html$fastcgi_script_name;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
allow 127.0.0.1;
deny all;
}
# Disable .htaccess and other hidden files
location ~ /\.(?!well-known).* {
deny all;
access_log off;
log_not_found off;
}
location = /favicon.ico {
log_not_found off;
access_log off;
}
location = /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
}
location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
gzip_static off;
add_header Pragma public;
add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
access_log off;
expires 30d;
break;
}

location ~* \.(txt|js|css)$ {
add_header Pragma public;
add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
access_log off;
expires 30d;
break;
}
}

server {
listen 2018 ssl;

access_log off;
log_not_found off;
error_log /home/zubi.cloud/logs/nginx_error.log;

root /home/zubi.cloud/private_html;
index index.php index.html index.htm;
server_name zubi.cloud;

error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/zubi.cloud/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/zubi.cloud/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
ssl_prefer_server_ciphers on; 
ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

auth_basic "Restricted";
auth_basic_user_file /home/zubi.cloud/private_html/hocvps/.htpasswd;

location / {
autoindex on;
try_files $uri $uri/ /index.php;
}

location ~ \.php$ {
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_connect_timeout 1000;
fastcgi_send_timeout 1000;
fastcgi_read_timeout 1000;
fastcgi_buffer_size 256k;
fastcgi_buffers 4 256k;
fastcgi_busy_buffers_size 256k;
fastcgi_temp_file_write_size 256k;
fastcgi_intercept_errors on;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/zubi.cloud/private_html$fastcgi_script_name;
}

location ~ /\. {
deny all;
}
}
  • Trường hợp cài https khi đã cấu hình bản ghi có www ta nên chọn mẫu sau:
server {
listen 80;

server_name zubi.cloud www.zubi.cloud;
rewrite ^(.*) https://www.zubi.cloud$1 permanent;
}

server {
listen 443 ssl http2;

# access_log off;
access_log /home/zubi.cloud/logs/access.log;
# error_log off;
error_log /home/zubi.cloud/logs/error.log;

root /home/zubi.cloud/public_html;
index index.php index.html index.htm;
server_name www.zubi.cloud;
# SSL
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/zubi.cloud/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/zubi.cloud/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
ssl_prefer_server_ciphers on; 
ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

# Improve HTTPS performance with session resumption
ssl_session_cache shared:SSL:50m;
ssl_session_timeout 1d;

# DH parameters
ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
# Enable HSTS
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

# Custom configuration
include /home/zubi.cloud/public_html/*.conf;

location ~ \.php$ {
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_connect_timeout 300;
fastcgi_send_timeout 300;
fastcgi_read_timeout 300;
fastcgi_buffer_size 32k;
fastcgi_buffers 8 16k;
fastcgi_busy_buffers_size 32k;
fastcgi_temp_file_write_size 32k;
fastcgi_intercept_errors on;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/zubi.cloud/public_html$fastcgi_script_name;
}

location ~ /\. {
deny all;
}

location = /favicon.ico {
log_not_found off;
access_log off;
}

location = /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
}

location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
gzip_static off;
add_header Pragma public;
add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
access_log off;
expires 30d;
break;
}

location ~* \.(txt|js|css)$ {
add_header Pragma public;
add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
access_log off;
expires 30d;
break;
}
}

 

5/5 - (1 bình chọn)