Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

4/5 - (4 bình chọn)

1. Backup

Table of Contents

Sử dụng lệnh sau

mysqldump -u root -p zubicloud > zubicloud.sql

Trong đó:

root : user của database

zubicloud : Tên của database

zubicloud.sql : Tên file backup muốn lưu hoặc đường dẫn  ví dụ /home/zubi.cloud/public_html/zubicloud.sql

Backup database đồng thời nén gzip

mysqldump -u [uname] -p [dbname] | gzip -9 > [backupfile.sql.gz]

2. Restore

Sử dụng lệnh sau

mysql -u root -p tendatabase < db_zubicloud.sql

Trong đó:

[uname] : user của database

[dbname] : Tên của database

[backupfile.sql] : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)


Phục hồi database được nén

gunzip < [backupfile.sql.gz] | mysql -u [uname] -p [dbname]

Nếu bạn muốn phục hồi một database đã tạo ra trước đó bạn sử dụng lệnh mysqlimport. Cấu trúc lệnh như sau:

mysqlimport -u [uname] -p [dbname] [backupfile.sql]
4/5 - (4 bình chọn)