Code xóa bỏ /category/ và slug category cha không dùng plugin

Đánh giá post

Việc bạn cần làm là copy đoạn code bên dưới vào file functions.php trong theme đang sử dụng sau đó vào update lại permalink tại (Settings -> Permalink -> Save change)

// Remove Parent Category from Child Category URL

add_filter('term_link', 'devvn_no_category_parents', 1000, 3);

function devvn_no_category_parents($url, $term, $taxonomy) {

if($taxonomy == 'category'){

$term_nicename = $term->slug;

$url = trailingslashit(get_option( 'home' )) . user_trailingslashit( $term_nicename, 'category' );

}

return $url;

}

// Rewrite url mới

function devvn_no_category_parents_rewrite_rules($flash = false) {

$terms = get_terms( array(

'taxonomy' => 'category',

'post_type' => 'post',

'hide_empty' => false,

));

if($terms && !is_wp_error($terms)){

foreach ($terms as $term){

$term_slug = $term->slug;

add_rewrite_rule($term_slug.'/?$', 'index.php?category_name='.$term_slug,'top');

add_rewrite_rule($term_slug.'/page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?category_name='.$term_slug.'&paged=$matches[1]','top');

add_rewrite_rule($term_slug.'/(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?category_name='.$term_slug.'&feed=$matches[1]','top');

}

}

if ($flash == true)

flush_rewrite_rules(false);

}

add_action('init', 'devvn_no_category_parents_rewrite_rules');
/*Sửa lỗi khi tạo mới category bị 404*/

function devvn_new_category_edit_success() {

devvn_no_category_parents_rewrite_rules(true);

}

add_action('created_category','devvn_new_category_edit_success');

add_action('edited_category','devvn_new_category_edit_success');

add_action('delete_category','devvn_new_category_edit_success');
Đánh giá post


Trả lời