Chuyển hướng login tới trang khóa học trong LearnPress WordPress

Đánh giá post

Chuyển hướng login xong tới trang các khóa học của khách hàng đã mua trong LearnPress WordPress

Thêm đoạn code sau vào file functions.php

function redirect_courses() {
if ( is_user_logged_in() ) {
$current_user = wp_get_current_user();
wp_redirect("/profile/" . $current_user->user_login . "/courses/purchased/" );
exit;
}
}

function redirect_courses_init(){
if ($_SERVER['REQUEST_URI'] == "/profile/") redirect_courses();
if (preg_match('"\\/profile\\/dashboard\\/.*"', $_SERVER['REQUEST_URI'])) redirect_courses();

}
add_action('init', 'redirect_courses_init');
Đánh giá post

Tags: