1 số hàm get dữ liệu trong Learnpress WordPress

Đánh giá post

1 số hàm get dữ liệu trong Learnpress WordPress dành cho dân thiết kế web biweb khóa học trực tuyến.

Cách lấy hình ảnh đại diện của khóa học:

<?php echo $course->get_image( 'course_thumbnail' ); ?>

Lấy tiêu đề khóa học:

<?php echo $course->get_title(); ?>

Lấy link khóa học:

<a href="<?php echo $course->get_permalink(); ?>" </a>
Đánh giá post

Tags: