Cách thêm code HTML trong Author bio WordPress

Đánh giá post

Zubi Cloud hướng dẫn người dùng web Cách thêm code HTML trong Author bio WordPress. Mặc định phần thêm thông tin tác giả, quý khách sẽ không thêm được HTML như xuống dòng <br/> hay <strong> các thẻ h1, h2, h3….

Author bio WordPress

Để làm được điều đó, để thêm code HTML trong Author bio WordPress, rất đơn giản ta thêm đoạn code sau vào functions.php

remove_filter('pre_user_description', 'wp_filter_kses');
add_filter( 'pre_user_description', 'wp_filter_post_kses');

To allow HTML in author biography, I found this code to be included in functions.php
But now I can use bold tags or links, but I still can not enter the “p” and “br” tags.

Đánh giá post


Trả lời