1 số cách viết đường dẫn khi thiết kế Theme WordPress

5/5 - (4 bình chọn)

Đường dẫn hiển thị hình ảnh, file… trong thư mục WP-CONTENT -> Theme:

<?php bloginfo('template_directory'); ?>/web5c/templates/sj_revo/favicon.ico

Đường dẫn về trang chủ

<?php bloginfo('url'); ?>
5/5 - (4 bình chọn)