Tùy biến sâu Contact form 7 để đặt hàng chuyên nghiệp

Đánh giá post
Bài hướng dẫn sau biweb hướng dẫn người dùng WordPress khi thiết kế web bằng WordPress cách tùy biến sâu Contact form 7 để tạo ra 1 form đặt hàng order chuyên nghiệp nhất như hình dưới.
Bạn có thể chọn số lượng ngay ở contact form như hình minh họa bên dưới.
form dat hang

Hướng dẫn cách tùy biến sâu Contact form 7 để đặt hàng chuyên nghiệp:

1. Coppy đoạn code bên dưới là mẫu contact form mà đội nghũ Zubi Cloud đã thiết kế vào bên trong contact form
form dat hang1
[text* text-953 placeholder "Tên của bạn"]
[text* text-941 placeholder "Địa chỉ"]
[tel* tel-123 placeholder "Điện thoại"]
[email* email-538 placeholder "Email"]
<div class='web5c-sp-dh'>
<ul>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Bún đậu chả cốm = 35k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue1()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-108 id:number1 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue1()" value="Increase Value">+</div>
</div>


</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Bún đậu thập cẩm = 60k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue2()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-109 id:number2 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue2()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Bún đậu đặc biệt = 75k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue3()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-110 id:number3 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue3()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>

<div class='web5c-sp-dh'>
<ul>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Rau thêm = 8k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue4()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-111 id:number4 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue4()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Dưa leo thêm = 8k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue5()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-112 id:number5 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue5()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Bún thêm = 8k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue6()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-113 id:number6 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue6()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Chả cốm thêm = 15k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue7()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-114 id:number7 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue7()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Lòng heo thêm = 20k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue8()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-115 id:number8 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue8()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Nem rán thêm = 15k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue9()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-116 id:number9 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue9()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Thịt luộc thêm = 15k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue10()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-117 id:number10 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue10()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
[textarea* textarea-149 placeholder "Ghi chú"]

[submit "Gửi đi"]

2. Chèn đoạn code js sau trên thẻ </head

<script type='text/javascript'>
function increaseValue1() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number1').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number1').value = value;
}
function decreaseValue1() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number1').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number1').value = value;
}

function increaseValue2() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number2').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number2').value = value;
}
function decreaseValue2() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number2').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number2').value = value;
}

function increaseValue3() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number3').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number3').value = value;
}
function decreaseValue3() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number3').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number3').value = value;
}

function increaseValue4() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number4').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number4').value = value;
}
function decreaseValue4() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number4').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number4').value = value;
}
function increaseValue5() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number5').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number5').value = value;
}
function decreaseValue5() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number5').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number5').value = value;
}
function increaseValue6() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number6').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number6').value = value;
}
function decreaseValue6() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number6').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number6').value = value;
}
function increaseValue7() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number7').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number7').value = value;
}
function decreaseValue7() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number7').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number7').value = value;
}

function increaseValue8() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number8').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number8').value = value;
}
function decreaseValue8() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number8').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number8').value = value;
}

function increaseValue9() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number9').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number9').value = value;
}
function decreaseValue9() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number9').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number9').value = value;
}
function increaseValue10() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number10').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number10').value = value;
}
function decreaseValue10() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number10').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number10').value = value;
}

function increaseValue11() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number11').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number11').value = value;
}
function decreaseValue11() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number11').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number11').value = value;
}
function increaseValue12() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number12').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number12').value = value;
}
function decreaseValue12() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number12').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number12').value = value;
}

function increaseValue13() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number13').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number13').value = value;
}
function decreaseValue13() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number13').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number13').value = value;
}

function increaseValue14() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number14').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number14').value = value;
}
function decreaseValue14() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number14').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number14').value = value;
}

function increaseValue15() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number15').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number15').value = value;
}
function decreaseValue15() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number15').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number15').value = value;
}

function increaseValue16() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number16').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number16').value = value;
}
function decreaseValue16() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number16').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number16').value = value;
}

function increaseValue17() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number17').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number17').value = value;
}
function decreaseValue17() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number17').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number17').value = value;
}
function increaseValue18() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number18').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number18').value = value;
}
function decreaseValue18() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number18').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number18').value = value;
}

function increaseValue19() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number19').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number19').value = value;
}
function decreaseValue19() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number19').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number19').value = value;
}

function increaseValue20() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number20').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number20').value = value;
}
function decreaseValue20() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number20').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number20').value = value;
}
</script>

3. Chèn đoạn CSS sau vào template:

.web5c-sp-dh ul {
    margin: 20px 0 0px 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
    float: left;
    width: 100%;
}
.web5c-sp-dh ul li {
    float: left;
    margin: 20px 10px 10px 10px;
    width: 30%;
}
.web5c-sp-dh-number-o {
    float: left;
    width: 65px;
    margin: -6px 0 0 0;
}
.web5c-sp-dh-number-check {
    float: left;
}
.wpcf7 textarea {
    float: left;
    width: 100%;
    overflow: hidden;
}
@media only screen and (max-width: 48em) {
/*************** ADD MOBILE ONLY CSS HERE  ***************/
.web5c-sp-dh ul li {
    width: 100% !important;
}
}

.web5c-sp-dh-number-ovip .value-button {
    display: inline-block;
    border: 1px solid #ddd;
    margin: 0px;
    text-align: center;
    vertical-align: middle;
    padding: 0px 10px;
    background: #eee;
    -webkit-touch-callout: none;
    -webkit-user-select: none;
    -khtml-user-select: none;
    -moz-user-select: none;
    -ms-user-select: none;
    user-select: none;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip .value-button:hover {
  cursor: pointer;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip #decrease {
    margin-right: -4px;
    border-radius: 5px 0 0 5px;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip #increase {
  margin-left: -4px;
  border-radius: 0 5px 5px 0;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip #input-wrap {
  margin: 0px;
  padding: 0px;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip input#number1, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number2, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number3, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number4, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number5, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number6, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number7, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number8, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number9, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number10, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number11, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number12, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number13, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number14, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number15, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number16, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number17, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number18, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number19, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number20 {
    text-align: center;
    border: none;
    border-top: 1px solid #ddd;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
    margin: 0px;
    width: 40px;
    height: 27px;
    border-radius: 0 !important;
    font-size: 14px;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip input[type=number]::-webkit-inner-spin-button,
.web5c-sp-dh-number-ovip input[type=number]::-webkit-outer-spin-button {
    -webkit-appearance: none;
    margin: 0;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip {
    float: left;
    margin-left: 10px;
    position: relative;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip p {
    display: -webkit-inline-box;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip:before {
    content: "số lượng";
    position: absolute;
    top: -15px;
    left: 0;
    right: 0;
    color: #e02020;
    font-size: 11px;
    text-align: center;
    font-family: arial;
}

Khi cấu hình gửi thư và nhận thư, chú ý cấu hình như hình dưới:

form dat hang2

Vậy là hoàn thiện, mọi thắc mắc cần hỗ trợ vui lòng để lại comment phía dưới, nếu cần thiết hãy liên hệ ngay đội ngũ Zubi Cloud Support

Đánh giá post


  1. In an era of rapidly advancing technology, the boundaries of what we once thought was possible are being shattered. From medical breakthroughs to artificial intelligence, the fusion of various fields has paved the way for groundbreaking discoveries. One such breathtaking development is the creation of a beautiful girl by a neural network based on a hand-drawn image. This extraordinary innovation offers a glimpse into the future where neural networks and genetic science combine to revolutionize our perception of beauty.

    The Birth of a Digital “Muse”:

    Imagine a scenario where you sketch a simple drawing of a girl, and by utilizing the power of a neural network, that drawing comes to life. This miraculous transformation from pen and paper to an enchanting digital persona leaves us in awe of the potential that lies within artificial intelligence. This incredible feat of science showcases the tremendous strides made in programming algorithms to recognize and interpret human visuals.
    Beautiful girl 51ce588

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.