Tùy biến sâu Contact form 7 để đặt hàng chuyên nghiệp

Đánh giá post
Bài hướng dẫn sau biweb hướng dẫn người dùng WordPress khi thiết kế web bằng WordPress cách tùy biến sâu Contact form 7 để tạo ra 1 form đặt hàng order chuyên nghiệp nhất như hình dưới.
Bạn có thể chọn số lượng ngay ở contact form như hình minh họa bên dưới.
form dat hang

Hướng dẫn cách tùy biến sâu Contact form 7 để đặt hàng chuyên nghiệp:

1. Coppy đoạn code bên dưới là mẫu contact form mà đội nghũ Zubi Cloud đã thiết kế vào bên trong contact form
form dat hang1
[text* text-953 placeholder "Tên của bạn"]
[text* text-941 placeholder "Địa chỉ"]
[tel* tel-123 placeholder "Điện thoại"]
[email* email-538 placeholder "Email"]
<div class='web5c-sp-dh'>
<ul>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Bún đậu chả cốm = 35k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue1()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-108 id:number1 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue1()" value="Increase Value">+</div>
</div>


</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Bún đậu thập cẩm = 60k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue2()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-109 id:number2 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue2()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Bún đậu đặc biệt = 75k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue3()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-110 id:number3 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue3()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>

<div class='web5c-sp-dh'>
<ul>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Rau thêm = 8k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue4()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-111 id:number4 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue4()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Dưa leo thêm = 8k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue5()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-112 id:number5 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue5()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Bún thêm = 8k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue6()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-113 id:number6 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue6()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Chả cốm thêm = 15k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue7()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-114 id:number7 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue7()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Lòng heo thêm = 20k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue8()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-115 id:number8 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue8()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Nem rán thêm = 15k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue9()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-116 id:number9 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue9()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
<li>
<div class='web5c-sp-dh-number-check'>Thịt luộc thêm = 15k</div>
<div class='web5c-sp-dh-number-ovip'>
<div class="value-button" id="decrease" onclick="decreaseValue10()" value="Decrease Value">-</div>
[number number-117 id:number10 min:1 placeholder "0"]
<div class="value-button" id="increase" onclick="increaseValue10()" value="Increase Value">+</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
[textarea* textarea-149 placeholder "Ghi chú"]

[submit "Gửi đi"]

2. Chèn đoạn code js sau trên thẻ </head

<script type='text/javascript'>
function increaseValue1() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number1').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number1').value = value;
}
function decreaseValue1() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number1').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number1').value = value;
}

function increaseValue2() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number2').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number2').value = value;
}
function decreaseValue2() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number2').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number2').value = value;
}

function increaseValue3() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number3').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number3').value = value;
}
function decreaseValue3() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number3').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number3').value = value;
}

function increaseValue4() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number4').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number4').value = value;
}
function decreaseValue4() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number4').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number4').value = value;
}
function increaseValue5() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number5').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number5').value = value;
}
function decreaseValue5() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number5').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number5').value = value;
}
function increaseValue6() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number6').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number6').value = value;
}
function decreaseValue6() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number6').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number6').value = value;
}
function increaseValue7() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number7').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number7').value = value;
}
function decreaseValue7() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number7').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number7').value = value;
}

function increaseValue8() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number8').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number8').value = value;
}
function decreaseValue8() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number8').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number8').value = value;
}

function increaseValue9() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number9').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number9').value = value;
}
function decreaseValue9() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number9').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number9').value = value;
}
function increaseValue10() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number10').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number10').value = value;
}
function decreaseValue10() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number10').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number10').value = value;
}

function increaseValue11() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number11').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number11').value = value;
}
function decreaseValue11() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number11').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number11').value = value;
}
function increaseValue12() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number12').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number12').value = value;
}
function decreaseValue12() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number12').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number12').value = value;
}

function increaseValue13() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number13').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number13').value = value;
}
function decreaseValue13() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number13').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number13').value = value;
}

function increaseValue14() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number14').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number14').value = value;
}
function decreaseValue14() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number14').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number14').value = value;
}

function increaseValue15() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number15').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number15').value = value;
}
function decreaseValue15() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number15').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number15').value = value;
}

function increaseValue16() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number16').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number16').value = value;
}
function decreaseValue16() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number16').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number16').value = value;
}

function increaseValue17() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number17').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number17').value = value;
}
function decreaseValue17() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number17').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number17').value = value;
}
function increaseValue18() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number18').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number18').value = value;
}
function decreaseValue18() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number18').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number18').value = value;
}

function increaseValue19() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number19').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number19').value = value;
}
function decreaseValue19() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number19').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number19').value = value;
}

function increaseValue20() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number20').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value++;
  document.getElementById('number20').value = value;
}
function decreaseValue20() {
  var value = parseInt(document.getElementById('number20').value, 10);
  value = isNaN(value) ? 0 : value;
  value < 1 ? value = 1 : '';
  value--;
  document.getElementById('number20').value = value;
}
</script>

3. Chèn đoạn CSS sau vào template:

.web5c-sp-dh ul {
    margin: 20px 0 0px 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
    float: left;
    width: 100%;
}
.web5c-sp-dh ul li {
    float: left;
    margin: 20px 10px 10px 10px;
    width: 30%;
}
.web5c-sp-dh-number-o {
    float: left;
    width: 65px;
    margin: -6px 0 0 0;
}
.web5c-sp-dh-number-check {
    float: left;
}
.wpcf7 textarea {
    float: left;
    width: 100%;
    overflow: hidden;
}
@media only screen and (max-width: 48em) {
/*************** ADD MOBILE ONLY CSS HERE  ***************/
.web5c-sp-dh ul li {
    width: 100% !important;
}
}

.web5c-sp-dh-number-ovip .value-button {
    display: inline-block;
    border: 1px solid #ddd;
    margin: 0px;
    text-align: center;
    vertical-align: middle;
    padding: 0px 10px;
    background: #eee;
    -webkit-touch-callout: none;
    -webkit-user-select: none;
    -khtml-user-select: none;
    -moz-user-select: none;
    -ms-user-select: none;
    user-select: none;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip .value-button:hover {
  cursor: pointer;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip #decrease {
    margin-right: -4px;
    border-radius: 5px 0 0 5px;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip #increase {
  margin-left: -4px;
  border-radius: 0 5px 5px 0;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip #input-wrap {
  margin: 0px;
  padding: 0px;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip input#number1, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number2, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number3, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number4, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number5, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number6, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number7, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number8, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number9, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number10, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number11, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number12, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number13, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number14, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number15, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number16, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number17, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number18, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number19, .web5c-sp-dh-number-ovip input#number20 {
    text-align: center;
    border: none;
    border-top: 1px solid #ddd;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
    margin: 0px;
    width: 40px;
    height: 27px;
    border-radius: 0 !important;
    font-size: 14px;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip input[type=number]::-webkit-inner-spin-button,
.web5c-sp-dh-number-ovip input[type=number]::-webkit-outer-spin-button {
    -webkit-appearance: none;
    margin: 0;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip {
    float: left;
    margin-left: 10px;
    position: relative;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip p {
    display: -webkit-inline-box;
}
.web5c-sp-dh-number-ovip:before {
    content: "số lượng";
    position: absolute;
    top: -15px;
    left: 0;
    right: 0;
    color: #e02020;
    font-size: 11px;
    text-align: center;
    font-family: arial;
}

Khi cấu hình gửi thư và nhận thư, chú ý cấu hình như hình dưới:

form dat hang2

Vậy là hoàn thiện, mọi thắc mắc cần hỗ trợ vui lòng để lại comment phía dưới, nếu cần thiết hãy liên hệ ngay đội ngũ Zubi Cloud Support

Đánh giá post


 1. I’m not sure why but this web site iis loading very sslow for me.

  Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

  My homepage Adtgamer.Com.Br

 2. You can definitely see your skills within the work you write.
  The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.
  Always go after your heart.

 3. qiyezp.com
  Fang Jifan은 흥분하여 말했습니다. “그럼 폐하 께서 과학 아카데미에 얼마나 많은 돈과 음식을 할당 하시겠습니까?”

 4. Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to
  browse your site on my iphone during lunch break. I love the information you provide here and can’t wait to take a look when I
  get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic blog!

  Here is my site Gainesville IT Services

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *