Thay đổi label tab Course trong Plugin LearnPress WordPress

Đánh giá post

Edit the curriculum tab, how can i change labels in Learnpress

Thêm đoạn code sau vào file functions.php

//Change course tab titles - LearnPress
add_filter( 'learn-press/course-tabs', 'tm_update_course_tab_title_text', 6 );
function tm_update_course_tab_title_text( $tabs ) {
$tabs['overview']['title' ] = 'Tổng quan';
$tabs['curriculum']['title' ] = 'Chương trình';
$tabs['instructor']['title' ] = 'Giảng viên';
$tabs['reviews']['title' ] = 'Đánh giá';
return $tabs;
}
Đánh giá post


Trả lời