Code tự động lấy ảnh đầu tiên là ảnh thumbnail trong WordPress

5/5 - (1 bình chọn)

Đây là code chuẩn nhất mà Zubi Cloud muốn chia sẻ tới người dùng.

Code tự động lấy ảnh đầu tiên tạo ra ảnh thumbnail trong WordPress. Trên internet đã có nhiều Blog chia sẻ các đoạn mã, nhưng Zubi Cloud đã test đều không thực thi được. Vậy nên đội ngũ Zubi Cloud quyết định chia sẻ đoạn mã này nhằm giúp quý khách hàng thiết kế wordpress tại Zubi Cloud được hỗ trợ những thứ tốt nhất và hiệu quả nhất.

Rất đơn giản, chỉ cần dán đoạn mã sau vào file functions.php

function st_save_post($post_id) {
if (!defined('DOING_AUTOSAVE')||!DOING_AUTOSAVE) { // skip if autosave
if (!($id=wp_is_post_revision($post_id)))
$id=$post_id;
if (isset($_POST['content'])&&!get_post_thumbnail_id($id)) { // set featured image
$match=array();
preg_match('/"[^"]*wp\-image\-(\d+)/',$_POST['content'],$match);
if (isset($match[1])) set_post_thumbnail($post_id,intval($match[1]));
}
}
}

add_action('save_post','st_save_post');

 

5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời