Code hiển thị Thời gian, ngày tháng năm hiện tại cho WordPress

Đánh giá post

Zubi Cloud chia sẻ đoạn code Code hiển thị Thời gian, ngày tháng năm hiện tại cho WordPress sử dụng javascrip

  • Code hiển thị ngày giờ HTML
  • Code lấy thời gian thực (thứ ngày giờ hiện tại) trong PHP …
  • Cách chèn thời gian (ngày/tháng/năm) vào WordPres
time worpdress

Rất đơn giản, bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị

<script language="javascript" type="text/javascript"> 
dayName = new Array ("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy") 
monName = new Array ("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12") 
now = new Date 
document.write("<b>" +dayName[now.getDay()]+ ", " +now.getDate()+ "/" +monName[now.getMonth()]+ "/" +now.getFullYear()+ "</b>") 
</script>
Đánh giá post