Code hiển thị Thời gian, ngày tháng năm hiện tại cho WordPress

5/5 - (1 bình chọn)

Zubi Cloud chia sẻ đoạn code Code hiển thị Thời gian, ngày tháng năm hiện tại cho WordPress sử dụng javascrip

  • Code hiển thị ngày giờ HTML
  • Code lấy thời gian thực (thứ ngày giờ hiện tại) trong PHP …
  • Cách chèn thời gian (ngày/tháng/năm) vào WordPres
time worpdress

Rất đơn giản, bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị

<script language="javascript" type="text/javascript"> 
dayName = new Array ("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy") 
monName = new Array ("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12") 
now = new Date 
document.write("<b>" +dayName[now.getDay()]+ ", " +now.getDate()+ "/" +monName[now.getMonth()]+ "/" +now.getFullYear()+ "</b>") 
</script>
5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời