Code hiển thị bài viết xem nhiều trong WordPress

Đánh giá post

Chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị bài viết xem nhiều, Popular Posts cho toàn trang WordPress

<ul>
<?php
$q = new WP_Query(array(
'post_type' => 'post',
'posts_per_page' => 5,
'meta_key' => 'post_views_count',
'orderby' => 'meta_value_num',
'order' => 'DESC'
));
if($q->have_posts()):
echo '<ul>';
while ($q->have_posts()):$q->the_post();
{get_template_part('loop', 'baimoinhat');}
endwhile;
echo '</ul>';
endif; wp_reset_query();
?>
<ul>
Đánh giá post


Trả lời