Code duplicate post WordPress, nhân đôi bài viết

5/5 - (1 bình chọn)
Bạn có thể viết code theo ý mình để duplicate WordPress page hoặc post. Nếu bạn thích lập trình, cách này sẽ dành cho bạn. Kể cả nếu không phải, chúng tôi sẽ chỉ toàn bộ cách làm cho bạn. Bên dưới, bạn sẽ thấy code snippet để kích hoạt post duplication trong WordPress:
/*

* Function for post duplication. Dups appear as drafts. User is redirected to the edit screen

*/

function rd_duplicate_post_as_draft(){

global $wpdb;

if (! ( isset( $_GET['post']) || isset( $_POST['post']) || ( isset($_REQUEST['action']) && 'rd_duplicate_post_as_draft' == $_REQUEST['action'] ) ) ) {

wp_die('No post to duplicate has been supplied!');

}

/*

* Nonce verification

*/

if ( !isset( $_GET['duplicate_nonce'] ) || !wp_verify_nonce( $_GET['duplicate_nonce'], basename( __FILE__ ) ) )

return;

/*

* get the original post id

*/

$post_id = (isset($_GET['post']) ? absint( $_GET['post'] ) : absint( $_POST['post'] ) );

/*

* and all the original post data then

*/

$post = get_post( $post_id );

/*

* if you don't want current user to be the new post author,

* then change next couple of lines to this: $new_post_author = $post->post_author;

*/

$current_user = wp_get_current_user();

$new_post_author = $current_user->ID;

/*

* if post data exists, create the post duplicate

*/

if (isset( $post ) && $post != null) {

/*

* new post data array

*/

$args = array(

'comment_status' => $post->comment_status,

'ping_status' => $post->ping_status,

'post_author' => $new_post_author,

'post_content' => $post->post_content,

'post_excerpt' => $post->post_excerpt,

'post_name' => $post->post_name,

'post_parent' => $post->post_parent,

'post_password' => $post->post_password,

'post_status' => 'draft',

'post_title' => $post->post_title,

'post_type' => $post->post_type,

'to_ping' => $post->to_ping,

'menu_order' => $post->menu_order

);

/*

* insert the post by wp_insert_post() function

*/

$new_post_id = wp_insert_post( $args );

/*

* get all current post terms ad set them to the new post draft

*/

$taxonomies = get_object_taxonomies($post->post_type); // returns array of taxonomy names for post type, ex array("category", "post_tag");

foreach ($taxonomies as $taxonomy) {

$post_terms = wp_get_object_terms($post_id, $taxonomy, array('fields' => 'slugs'));

wp_set_object_terms($new_post_id, $post_terms, $taxonomy, false);

}

/*

* duplicate all post meta just in two SQL queries

*/

$post_meta_infos = $wpdb->get_results("SELECT meta_key, meta_value FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id=$post_id");

if (count($post_meta_infos)!=0) {

$sql_query = "INSERT INTO $wpdb->postmeta (post_id, meta_key, meta_value) ";

foreach ($post_meta_infos as $meta_info) {

$meta_key = $meta_info->meta_key;

if( $meta_key == '_wp_old_slug' ) continue;

$meta_value = addslashes($meta_info->meta_value);

$sql_query_sel[]= "SELECT $new_post_id, '$meta_key', '$meta_value'";

}

$sql_query.= implode(" UNION ALL ", $sql_query_sel);

$wpdb->query($sql_query);

}

/*

* finally, redirect to the edit post screen for the new draft

*/

wp_redirect( admin_url( 'post.php?action=edit&post=' . $new_post_id ) );

exit;

} else {

wp_die('Post creation failed, could not find original post: ' . $post_id);

}

}

add_action( 'admin_action_rd_duplicate_post_as_draft', 'rd_duplicate_post_as_draft' );

/*

* Add the duplicate link to action list for post_row_actions

*/

function rd_duplicate_post_link( $actions, $post ) {

if (current_user_can('edit_posts')) {

$actions['duplicate'] = '<a href="' . wp_nonce_url('admin.php?action=rd_duplicate_post_as_draft&post=' . $post->ID, basename(__FILE__), 'duplicate_nonce' ) . '" title="Duplicate this item" rel="permalink">Duplicate</a>';

}

return $actions;

}

add_filter( 'post_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 );
add_filter('page_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2);
5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời