Code click chuột mở 1 cửa sổ window mới trên Website WordPress

Đánh giá post

Zubi Cloud chia sẻ Code click chuột mở 1 cửa sổ window mới trên Website WordPress, có thể áp dụng cho nhiều mã nguồn.

codeonclickwindow
  • javascript onclick into a new window
  • How do I tell “onclick” to open a new window??
  • How to open URL in a new window using JavaScript
  • onclick= location.href new tab

Rất đơn giản, bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị

<a onclick='window.open("https://www.zubi.cloud/", "_blank", "width=400, height=600,scrollbars=no");'> Gởi thư góp ý</a>

Thay đổi width và height để điều chỉnh độ cao, rộng của cửa sổ window, chú ý thay liên kết nhé.

Đánh giá post


Trả lời