Cách get dữ liệu trong Custom Fields WordPress

Đánh giá post

Zubi Cloud hướng dẫn Cách get dữ liệu trong Custom Fields WordPress

<?php if( get_field('giao_dien_desktop') ): ?>
<?php endif; ?>
<a href="<?php the_field('demo_desktop'); ?>">Dùng thử giao diện</a>
Đánh giá post