Cách chặn download video .MP4 khi chèn vào Website

Đánh giá post

Đây là hướng dẫn Cách chặn chống download video .MP4 khi chèn vào Website WordPress

Yêu cầu: video phải được upload lên hosting hoặc vps của website đang chạy.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file .htaccess

RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)\.xxx $1.mp4
Đánh giá post