Tổng hợp thẻ điều kiện If- Else khi thiết kế template Blogspot

5/5 - (1 bình chọn)

Tổng hợp thẻ điều kiện If- Else khi thiết kế template Blogspot, để hiển thị ở những widget,module, hay hình ảnh … hiển thị ở các trang nhất định như trang chủ, trang tĩnh, trang bài viết, trang lưu trữ, trang chứa url bất kỳ.. Đây cũng là bài toán để tối ưu tốc độ cho Blog của mình.

Các thẻ điều kiện của Blogger
1. Thẻ điều kiện chỉ có tác dụng tại trang chủ:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Code, file Js, CSS hoặc nội dung tùy chỉnh
</b:if>
2. Thẻ điều kiện cho trang chủ, trang search label, trang archive:
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
Code, file Js, CSS hoặc nội dung tùy chỉnh
</b:if>

3. Thẻ điều kiện cho bài viết.
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Code, file Js, CSS hoặc nội dung tùy chỉnh
</b:if>
4. Thẻ điều kiện cho trang tĩnh:
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
Code, file Js, CSS hoặc nội dung tùy chỉnh
</b:if>
5. Thẻ điều kiện cho trang lưu trữ:
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
Code, file Js, CSS hoặc nội dung tùy chỉnh
</b:if>
6. Thẻ điều kiện cho URL nhất định:
<b:if cond='data:blog.url == "URL nhất định"'>
Code, file Js, CSS hoặc nội dung tùy chỉnh
</b:if>
7. Thẻ điều kiện cho Page và Post:
<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
Code, file Js, CSS hoặc nội dung tùy chỉnh
</b:if>
8. Thẻ điều kiện cho tất cả Label:
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
Code, file Js, CSS hoặc nội dung tùy chỉnh
</b:if>
9. Thẻ điều kiện cho Label nhất định
<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Tên nhãn&quot;'>
Code, file Js, CSS hoặc nội dung tùy chỉnh
</b:if>
10. Hiển thị nội dung cho bài viết đầu tiên tại trang chủ
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
Code, file Js, CSS hoặc nội dung tùy chỉnh
</b:if>
11. Thẻ điều kiện cho mobile:
<b:if cond='data:blog.pageType == "data:blog.isMobile"'>
Code, file Js, CSS hoặc nội dung tùy chỉnh
</b:if>
12. Thẻ điều kiện cho trang báo lỗi 404
<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
Code, file Js, CSS hoặc nội dung tùy chỉnh
</b:if>
5/5 - (1 bình chọn)