Code sửa lỗi không hiện ảnh thume trên Blogspot

5/5 - (1 bình chọn)

Code sửa lỗi không hiện ảnh thume trên Blogspot. Code này chỉ dành cho người biết lập trình, dân chuyên thiết kế Templet Blogspot.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var images = document.getElementsByTagName("img");
for(var i=0;i<images.length;i++) {  
images[i].src = images[i].src.replace(/[0-9]+.bp.blogspot.com/,"lh4.googleusercontent.com");
}
//]]>
</script>
5/5 - (1 bình chọn)