Chặn chuyển hướng khi chèn iframe video Google Drive

Đánh giá post

Với đoạn code này mà Zubi Cloud chia sẻ sẽ giúp bạn chặn mở trang chyển hướng về Google Drive khi chèn video từ Google Drive vào wordpress

How to stop “pop out” in embedded video with <iframe>

<div style="width: 640px; height: 480px; position: relative;">
<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1XUGl7nQRwPGBpsss2v3-6f7yhndhN_DG/preview" width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" seamless=""></iframe>
<div style="width: 80px; height: 80px; position: absolute; opacity: 0; right: 0px; top: 0px;"> </div>
</div>

Thay link màu đỏ thành link video của bạn

Đánh giá post


Trả lời