Cách tăng kích cỡ upload file trong Cyberpanel

Đánh giá post

Cấu hình PHP và bảo mật cho CyberPanel

Cấu hình PHP:

Từ giao diện quản trị bạn chọn PHP (hoặc trên thanh Menu bên trái chọn Máy chủ >> PHP >> Chỉnh sửa PHP Configs),

cuahinhphp2

tiếp theo chọn phiên bản PHP mới nhất, hiện tại là PHP 7.4, tiếp theo chỉnh sửa thành các thông số sau để upload file và restore website dễ dàng:

  • memory_limit: 512M
  • max_execution_time: 300
  • upload_max_filesize: 1G
  • post_max_size: 80M
  • max_input_time: 600
cau hinhphp
Đánh giá post

Tags:



Trả lời