CÁCH CÀI ĐẶT IONCUBE LOADER TRÊN SERVER CENTOS

Đánh giá post
IonCube Loader là thành phần rất cần thiết để giải mã các mã nguồn PHP đã được mã hóa bằng Encoder ionCube. Bạn phải tự cài đặt IonCube Loader lên server nếu muốn sử dụng.
Dưới đây tôi hướng dẫn các bạn các bước đơn giản để cài đặt IonCube Loader trên server CentOS

Hướng dẫn cài đặt ionCube Loader

1. Tải ionCube Loader

Đầu tiên bạn cần kiểm tra xem hệ thống đang sử dụng là 32bit hay 64bit bằng cách chạy lệnh:
uname -a
Nếu nội dung trả về là x86_64 tức là 64bit, ngược lại i386 là 32bit.
Với hệ thống 64bit x86_64
cd /tmp
wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
Với hệ thống 32bit i386
cd /tmp
wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

2. Lựa chọn phiên bản ionCube Loader

Khi bạn dùng lệnh ls /tmp/ioncube sẽ thấy rất nhiều phiên bản ionCube Loader tương ứng với phiên bản PHP khác nhau, bước tiếp theo cần phải lựa chọn phiên bản ionCube Loader phù hợp với hệ thống hiện tại.
– Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại
php -v
Output trả về có thể tương tự như sau:
PHP 5.6.21 (cli) (built: Apr 28 2016 07:47:46)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
 with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies
Như vậy hệ thống đang cài đặt phiên bản PHP 5.6
– Tìm kiếm thư mục chứa thư viện mở rộng của PHP:
php -i | grep extension_dir
extension_dir => /usr/lib64/php/modules => /usr/lib64/php/modules
sqlite3.extension_dir => no value => no value
– Copy phiên bản ionCube Loader cho PHP 5.6 vào thư mục /usr/lib64/php/modules
cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_5.6.so /usr/lib64/php/modules
Nếu bạn đang sử dụng phiên bản PHP khác 5.6, hãy thay thế tên file tương ứng.

3. Cấu hình PHP sử dụng ionCube Loader

Mở file cấu hình PHP
nano /etc/php.ini
Thêm đoạn sau vào cuối file
[ionCube Loader]
 zend_extension = /usr/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_5.6.so
Khởi động lại service
service php-fpm restart
service nginx restart

4. Kiểm tra kết quả

Nếu không có vấn đề gì xảy ra, khi sử dụng lệnh php -v bạn sẽ thấy thêm một dòng ionCube PHP Loader xuất hiện bên dưới.
Kiem tra ket qua
Vậy là xong rồi đấy.
Chúc bạn thành công.
Đánh giá post