Breadcrumbs là gì? Cách tạo breadcumbs cho blogspot

5/5 - (1 bình chọn)

Breadcrumbs là tập hợp các đường liên kết phân cấp giúp người dùng có thể biết được mình đang ở trang nào và từ đó có thể di chuyển thuận lợi từ trang này trang khác trong web.

<b:include data='top' name='status-message'/>

Và thay thế đoạn code trên thành:

<b:include data='top' name='status-message'/>

<b:include data='posts' name='breadcrumb'/>

B3: Tìm đến đoạn code sau đây:

<b:includable id='main' var='top'>

Và thay thế đoạn code trên thành:

<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>

<b:if cond='data:blog.homepageUrl == data:blog.url'>

<!-- No breadcrumb on home page -->

<b:else/>

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

<!-- breadcrumb for the post page -->

<p class='breadcrumbs'>

<span class='post-labels'>

<a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'>Home</a>

<b:loop values='data:posts' var='post'>

<b:if cond='data:post.labels'>

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<b:if cond='data:label.isLast == "true"'> »

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a>

</b:if>

</b:loop>

<b:else/>

»Unlabelled

</b:if>

» <span><data:post.title/></span>

</b:loop>

</span>

</p>

<b:else/>

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>

<!-- breadcrumb for the label archive page and search pages.. -->

<p class='breadcrumbs'>

<span class='post-labels'>

<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » Archives for <data:blog.pageName/>

</span>

</p>

<b:else/>

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>

<p class='breadcrumbs'>

<span class='post-labels'>

<b:if cond='data:blog.pageName == ""'>

<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » All posts

<b:else/>

<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » Posts filed under <data:blog.pageName/>

</b:if>

</span>

</p>

</b:if>

</b:if>

</b:if>

</b:if>

</b:includable>

<b:includable id='main' var='top'>

B4: Cuối cùng chèn đoạn code sau vào trước thẻ đóng ]]</b:skin>

.breadcrumbs {

padding:5px 5px 5px 0px;

margin: 0px 0px 15px 0px;

font-size:95%;

line-height: 1.4em;

border-bottom:3px double #e6e4e3;

}

B5: Save template

5/5 - (1 bình chọn)