Cách hiển thị dữ liệu trong Custom Fileds Pro

Đánh giá post

Để get các hàm dữ liệu và hiển thị ra ngoài trang chủ:

<?php if( get_field('tien_nghi') ): ?>
<div class='boxtienghi'>
<?php the_field('tien_nghi'); ?>
</div>
<?php endif; ?>
Đánh giá post