Code thay đổi link author của WordPress

Đánh giá post

Zubi Cloud chia sẻ đoạn Code thay đổi link đường dẫn author thành me hoặc bất kỳ từ gì bạn muốn trong WordPress

Ví dụ: https://www.zubi.cloud/me/nguyenhanh/

Chèn đoạn code dưới dây vào file functions.php

add_action('init', 'thay_url_author_wordpress');
function thay_url_author_wordpress() {
global $wp_rewrite;
$author_slug = 'me';
$wp_rewrite->author_base = $author_slug;
}
Đánh giá post